Attføring VTA og APS

Svanpro as består av to ulike arbeidsmarkedstiltak.Tiltakene retter seg mot arbeidssøkere med tilstått yrkesmessig attføring, uførepensjon eller spesielle attføringstiltak. NAV er vår viktigste oppdragsgiver, og henvisende instans.

Yrkesveilederne skal gi nødvendig og hensiktsmessig veiledning/bistand tilpasset den enkelte arbeidssøker. Vi bistår arbeidssøkere med å evaluere sine kvalifikasjoner, arbeidsønsker og veiledningsbehov opp mot de muligheter de har i det ordinære

arbeidsmarkedet og eller skole.

Individuell tilrettelegging

Uansett hvilket av tiltakene deltakerne er tilsluttet, blir arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold tilrettelagt den enkeltes forutsetninger for å gjennomføre arbeidet.

Deltakerne har varierende arbeidskapasitet. Yteevnen kan også variere over tid. Dette er forhold som Svanpro til enhver tid forsøker å forholde seg til på en måte som gagner hver enkelts målsetning og livskvalitet for deltakelse i våre tiltak. Det kan være velferdstilbud som turer, sosiale sammenkomster til ferie og jul. Vi har jobb frukt hver uke. Ulike typer kurs for å fremme den enkeltes livskvalitet. Våre arbeidssøkere/ arbeidstakere har mulighet til å gjennomføre en arbeidsdag på sine premisser. Dette gjelder også de som ikke tilfredstiller produktivitetskravene de ville blitt stilt ovenfor som arbeidstakere i en ordinær bedrift

Attføring VTA/APS

 

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

 

Bedriften har 5 godkjente plasser i 2013

 

En kort beskrivelse av ordningen

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å utprøve din arbeidsevne i en arbeidsmarkedsbedrift. Dette vil være spesielt aktuelt for personer med behov for ytterligere avklaring i forhold til helse, sosial fungering og arbeid. Her vil en delta i bedriftens aktiviteter og få oppfølging i forhold til eget attføringsløp, egen aktivitetsplan utarbeides sammen med deg som bruker. Det kan også være mulighet for arbeidsutprøving i ekstern bedrift. Du har rett til medbestemmelse i utforming og evaluering av den individuelle aktivitetsplanen som er knyttet til ditt tiltak. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning, eller beholde ditt nåværende arbeid. Innsøking skjer i samarbeid med Nav.

 

Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer tilpasset din kompetanse og dine utfordringer. Arbeidet foregår i en eller flere av våre 3 avdelinger - Reklame-profilering, treavdeling-miljøstasjon, butikk. I arbeidssituasjoner vil du få oppfølging etter behov fra en veileder. Sluttrapport overleveres NAV for videre behandling

 

Hvem kan få

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Når du deltar i APS, får du tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging med mål om å skaffe eller beholde arbeid.

 

Varighet

Du kan delta på tiltaket i inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere 12 måneder. Når du er deltaker i APS, er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

 

Hva kan du få

Du vil få avklart din arbeidsevne og dine interesser ved å utprøve ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder i skjermede virksomheter. Din sak vil bli evaluert sammen med NAV og ved behov andre instanser som lege, fysioterapeut og andre samarbeidsorganer.

VTA- Varig tilrettelagt arbeidsplass

 

Bedriften har 10 godkjente plasser i 2013

En kort beskrivelse av ordningen

Svanpro as er tiltaksarrangør for Nav Eide og administrerer tiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Bedriften tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ytelsesevne. Bedriften holder til på Eide industriområde og har 4 avdelinger, dette er, Treavdeling,Miljøstasjon,Nettbutikk,Monterings avd

 

Dersom du har uføretrygd og ønsker deg en jobb, kan Svanpro være arbeidsplassen for deg. Bedriften sysselsetter 10 personer i VTA-tiltaket, tiltaket er for personer som har innvilget uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Innsøkingen skjer via NAV arbeid.

 

Beskrivelse av ordningen

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Du mottar bonuslønn pr oppmøtte time. Dette er inntekt som ikke vil påvirke dine trygdeytelser.

 

Hos oss kan du få

• Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver.

• Tilrettelagt arbeid innenfor visse rammer.

• Oppfølging og veiledning.

• Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer.

• Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

• Mulighet for personlig vekst og utvikling – både arbeidsmessig og sosialt.

 

Hva vi forventer av deg

• Du må ha lyst til å være i arbeid. Jobb hos oss er en frivillig sak.

• Vi forventer at du kommer på jobb når du skal.

• Bedriften har et arbeidsreglement som vi forventer at du evner å innrette deg etter.

• Du må kunne arbeide minimum 50% stilling.

• Du er med å bidra til et positivt arbeidsmiljø på bedriften.

• Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel.

 

Søknad, samtale, omvisning og utprøving på bedriften

Innsøkning gjøres via henvendelse til Nav Eide. Søknaden oversendes til oss i Svanpro. Du vil deretter bli invitert til samtale og omvisning hos oss.

Vurderes din søknad som aktuell, gis du tilbud om plass ved ledig kapasitet. Dersom vi ikke har ledig kapasitet på det tidspunktet du søker, gis du tilbud om å stå på venteliste.

 

Hva skjer når du er på en VTA-plass hos oss

Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Deretter foretas en evaluering av prøvetiden der både du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.

Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Det settes også opp handlingsplaner med mål for en gitt periode. Det gjennomføres samtaler og evalueringer der både du og bedrift gir tilbakemelding til Nav på hvordan ting fungerer.

 

Rettigheter og plikter

Som deltaker i Varig tilrettelagt arbeid er du (etter prøvetiden) ansatt i Svanpro.

Det utvikles en individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsopplegg som er tilpasset dine behov og forutsetninger. Herunder individuell veiledning og oppfølging. Du har rett til medbestemmelse i utforming og evaluering av de individuelle avtaler og planer som er knyttet til ditt ansettelsesforhold i bedriften. På samme måte har du et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold.

Som ansatt har også du en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser.

Vi setter derfor stor pris på konstruktive tilbakemeldinger i forhold til det tilbudet vi gir både fra deg som arbeidstaker og andre interesseparter. Bare sammen kan vi nå vår visjon: SVANPRO - DIN VEKSTARENA.

Individuell tilrettelegging

Uansett hvilket av tiltakene deltakerne er tilsluttet, blir arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold tilrettelagt den enkeltes forutsetninger for å gjennomføre arbeidet.

Deltakerne har varierende arbeidskapasitet. Yteevnen kan også variere over tid. Dette er forhold som Svanpro til enhver tid forsøker å forholde seg til på en måte som gagner hver enkelts målsetning og livskvalitet for deltakelse i våre tiltak. Det kan være velferdstilbud som turer, sosiale sammenkomster til ferie og jul. Vi har jobb frukt hver uke. Ulike typer kurs for å fremme den enkeltes livskvalitet. Våre arbeidssøkere/ arbeidstakere har mulighet til å gjennomføre en arbeidsdag på sine premisser. Dette gjelder også de som ikke tilfredstiller produktivitetskravene de ville blitt stilt ovenfor som arbeidstakere i en ordinær bedrift.

 

 

Svanpro as, Ellinggardsvegen 5, 6490 Eide. Tlf. 712 96 570 Mail: post@svanpro.no